Bhajare Bhajare Bhajarangi lyrics – Bhajarangi 2

Bhajare Bhajare Bhajarangi lyrics in Kannada and English :

Bhajare Bhajare Bhajarangi lyrics in Kannada :

ವಜ್ರಾಯುದಂ ಮದಮರ್ಧನ

ಭುವನ ಗಾತ್ರ ಜ್ವಲನ ನೇತ್ರ ಗಾನ ಪಾತ್ರ
ಘನ ವನ ಧೀರ
ದಹನ ಗೋಲ ಧಮನ ಕಾಲ ಧರಣಿ ಲೀಲಾ
ಜಯ ಜಯ ಶೂರ

ಓಂಕಾರ ಹ್ರೀಮ್ಕಾರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಾಯ
ನೀ ಬಂದರೆ ಕಂಟಕ ಮಂಗಮಾಯ
ಆಕಾಶದಿ ಹಾರಿದ ಮುತ್ತುರಾಯ
ಕಾಲಾಂತಕ ತನ್ಮಯ ಚಿನ್ಮಯ

ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭಜ ಭಜ
ಭಜ ಭಜರೆ ಭಜರಂಗಿ
ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭಜ ಭಜ
ಭಜ ಭಜರೆ ಭಜರಂಗಿ

ತಿಮಿರಲಿ ಕುಣಿಯುವವರ
ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ
ನರ ನರ ನರಳಿಸಿಡುವ
ನಿಜಮನ ವಾನರ
ಕೆದರಿದ ಜತೆಯ ಸರಿಸಿ
ಕರದಲಿ ಖಡಗ ಧರಿಸಿ
ನಡೆಯಲಿ ಕಿಡಿಯ ಹರಿಸಿ
ಚಲಿಸಿದ ಭೀಕರ

ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ದೈಯ್ಯ
ಕೆಣಕಲೆಬೇಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ
ಆ ವಜ್ರ ಮುಷ್ಟೀಲಿ ಆಗೋ ಪ್ರಹಾರ
ತಾಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಹತಾರ

ಭಜರೆ ಭಜರೆ
ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭಜ ಭಜ
ಭಜ ಭಜರೆ ಭಜರಂಗಿ
ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಭಜ ಭಜ
ಭಜ ಭಜರೆ ಭಜರಂಗಿ

Bhajare Bhajare Bhajarangi lyrics in English :

Vajrayudham Madhamardhana,
Bham Bham Bham Bham,
Bham Bham Bhambhabham,

Bhuvana Gathra Jwalana Nethra,
Gahana Pathra Ghana Vana Dheera
Dhana Gola Dhamana Kala,
Dharani Leela Jaya Jaya Shoora

Omkara Hreemkara Beejaksharaya,
Nee Bandare Kantaka Mangamaya,
Akashadi Harida Muthuraya
 Kalanthaka Tanmaya Chinmaya

Bhajare Bhajare Bhaja Bhaja Bhaja,
Bhajare Bhajarangi Bhajare Bhajare,
Bhaja Bhaja Bhaja Bhajare Bhajarangi,

Bham Bham Bham Bham Bham Bham,
Bham Bham Bham Bham,
Bham Bham Bhambhabham,
Bham Bham Bham Bham,
Bham Bham Bhambhabham,
Bham Bham Bham Bham,
Bham Bham Bhambhabham,
Bham Bham Bham Bham,
Bham Bham Bhambhabham,

Thimirali Kuniyuvavara,
Narakakke Kalisi Koduva,
Nara Nara Naralisiduva,
Nijamana Vanara Kedarida Jateya Sarisi,
Karadali Khadaga Dharisi,
Nadeyali Kidiya Harisi Chalisida Bhikara
Edurige Hogabeda Daiya
Kenakale Beda Brahmachariya
A Vajra Mushtili Ago Prahara,
Thaloke Agilla Agraha Thara

Bhajare Bhajare Bhaja Bhaja Bhaja,
Bhajare Bhajarangi,
Bhajare Bhajare Bhaja Bhaja Bhaja,
Bhajare Bhajarangi.

Bhajare Bhajare Bhajarangi track info :

Bhajare Bhajare Bhajarangi music video :

Check out More Bhajarangi 2 Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment