Eshtu Sahasavantha lyrics – Devotional songs

Eshtu Sahasavantha lyrics in Kannada :

ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ನೀನೇ ಬಲವಂತ
ದಿಟ್ಟ ಮೂರುತಿ ಭಳಿರೇ ಭಳಿರೇ ಹನುಮಂತ

ಅಟ್ಟುವ ಖಳರೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿದು ತಲೆ
ಕುಟ್ಟಿ ಚೆಂಡಾಡಿದ ದಿಟ್ಟ ನೀನಹುದೋ

ರಾಮರಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಶರಧಿಯ ದಾಟಿ
ಆ ಮಹಾ ಲಂಕೆಯ ಕಂಡೆ ಕಿರೀಟಿ
ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾರ್ಯವ ಪ್ರೇಮದಿ ನಡೆಸಿದೆ
ಈ ಮಹಿಯೊಳು ನಿನಗಾರೈ ಸಾಟಿ

ದೂರದಿಂದಸುರನ ಪುರವನೆ ನೋಡಿ
ಭರದಿ ಶ್ರೀರಾಮರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡಿ
ಹಾರಿದೆ ಹರುಷದಿ ಹರಿಸಿ ಲಂಕಿಣಿಯನು
ವಾರಿಜಮುಖಿಯನು ಕಂಡು ಮಾತಾಡಿ
॥ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ॥

ರಾಮರ ಕ್ಷೇಮವ ರಮಣಿಗೆ ಪೇಳಿ
ತಾಮಸ ಮಾಡದೆ ಮುದ್ರಿಕೆ ನೀಡಿ
ಪ್ರೇಮದಿ ಜಾನಕಿ ಕುರುಹನು ಕೊಡಲಾಗ
ಆ ಮಹಾವನದೊಳು ಫಲವನು ಬೇಡಿ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಣ್ಣನು ಕೊಯ್ದು
ಹಣ್ಣಿನ ನೆವದಲಿ ಅಸುರರ ಹೊಯ್ದು
ಪಣ್ಣಪಣ್ಣನೆ ಹಾರಿ ನೆಗೆನೆಗೆದಾಡುತ
ಬಣ್ಣಿಸಿ ಅಸುರರ ಬಲವನು ಮುರಿದು
॥ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ॥

ಶೃಂಗಾರ ವನದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ರಕ್ಕಸರ
ಅಂಗವನಳಿಸಿದೆ ಅತಿರಣಶೂರ
ನುಂಗಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಅಕ್ಷಯ ಕುವರನ
ಭಂಗಿಸಿ ಬಿಸುಟೆಯೋ ಬಂದ ರಕ್ಕಸರ

ದೂರು ಪೇಳಿದರೆಲ್ಲಾ ರಾವಣನೊಡನೆ
ಚೀರುತ ಕರೆಸಿದ ಇಂದ್ರಜಿತುವನೆ
ಚೋರಕಪಿಯ ನೀ ಹಿಡಿತಹುದೆನ್ನುತ
ಶೂರರ ಕಳುಹಿದ ನಿಜಸುತನೊಡನೆ
॥ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ॥

ಪಿಡಿದನು ಇಂದ್ರಜಿತು ಕಡು ಕೋಪದಿಂದ
ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಿಂದ
ಗುಡುಗುಡುಗುಟ್ಟುತ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗುತ
ನಡೆದನು ಲಂಕೆಯ ಒಡೆಯನಿದ್ದೆಡೆಗೆ

ಕಂಡನು ರಾವಣನುದ್ದಂಡಕಪಿಯನು
ಮಂಡೆಯ ತೂಗುತ ಮಾತಾಡಿಸಿದನು
ಭಂಡು ಮಾಡದೆ ಬಿಡೆನೋಡು ಕಪಿಯನೆ
ಗಂಡುಗಲಿಯು ದುರುದುರಿಸಿ ನೋಡಿದನು
॥ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ॥

ಛಲವ್ಯಾಕೋ ನಿನಗಿಷ್ಟು ಎಲವೋ ಕೊಡಗನೆ
ನೆಲೆಯಾವುದು ಹೇಳೋ ನಿನ್ನೊಡೆಯನೆಸರನ್ನು
ಬಲವಂತ ರಾಮರ ಬಂಟ ಬಂದಿಹೆನೋ
ಹಲವು ಮಾತ್ಯಾಕೋ ಹನುಮನು ನಾನೇ

ಬಡ ರಾವಣನೆ ನಿನ್ನ ಬಡಿದು ಹಾಕುವೆನೋ
ಒಡೆಯನಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಳಿದೆನೋ
ಹುಡಿಯೇಳಿಸುವೆನೋ ಖೂಳ ರಕ್ಕಸರನೆ
ತೊಡೆವೆನೋ ನಿನ್ನ ಪಣೆಯ ಅಕ್ಷರವ
॥ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ॥

ನಿನ್ನಂಥ ದೂತರು ರಾಮನ ಬಳಿಯೊಳು
ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉಂಟು ಹೇಳೋ ನೀ ತ್ವರಿಯ
ನನ್ನಂಥ ದೂತರು ನಿನ್ನಂಥ ಪ್ರೇತರು
ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೇಳರಿಯಾ

ಕಡು ಕೋಪದಿಂದಲಿ ಖೂಳ ರಾವಣನು
ಸುಡಿರೆಂದ ಬಾಲವ ಸುತ್ತಿ ವಸನವ
ಒಡೆಯನ ಮಾತಿಗೆ ತಡೆಬಡೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಒಡನೆ ಮುಟ್ಟಿದರು ಗಡಿಮನೆಯವರು
॥ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ॥

ತಂದರು ವಸನವ ತಂಡತಂಡದಲಿ
ಒಂದೊಂದು ಮೂಟೆ ಎಂಭತ್ತು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ
ಚಂದದಿ ಹರಳಿನ ತೈಲದೊಳದ್ದಿಸಿ
ನಿಂದ ಹನುಮನು ಬಾಲವ ಬೆಳೆಸುತ

ಶಾಲು ಸಕಲಾತಿಯು ಸಾಲದೆಯಿರಲು
ಬಾಲೇರ ವಸ್ತ್ರವ ಸೆಳೆದು ತಾರೆನಲು
ಬಾಲವ ನಿಲ್ಲಿಸೆ ಬೆಂಕಿಯನಿಡುತಲಿ
ಕಾಲಮೃತ್ಯುವ ಕೆಣಕಿದರಲ್ಲಿ
॥ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ॥

ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡುತ  ಕೂಗಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುತ
ಇಣುಕಿನೋಡುತ ಅಸುರರನಣಕಿಸುತ
ಝಣಝಣಝಣರೆನೆ ಬಾಲದ ಗಂಟೆಯು
ಮನದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮರ ಪಾದವ ನೆನೆಯುತ

ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರುತಿಗೆ
ಮಂಗಳಂ ಸೀತಾದೇವಿ ಚರಣಂಗಳಿಗೆ
ಮಂಗಳವೆನುತ ಲಂಕೆಯಸುಟ್ಟು
ಲಂಘಿಸಿ ಅಸುರನ ಗಡ್ದಕೆ ಹಿಡಿದ
॥ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ॥

ಹೊತ್ತಿತು ಅಸುರನ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆಗಳು
ಸುತ್ತಿತು ಹೊಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೋಟಿಯೊಳು
ಚಿತ್ತದಿ ರಾಮರು ಕೋಪಿಸುವರು ಎಂದು
ಚಿತ್ರದಿ ನಡೆದನು ಅರಸನಿದ್ದೆಡೆಗೆ

ಸೀತೆಯ ಕ್ಷೇಮವ ರಾಮರಿಗ್ಹೇಳಿ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಕೊಟ್ಟ ಕುರುಹ ಕರದಲ್ಲಿ
ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ ಚತುರಂಗ ಬಲಸಹ
ಮುತ್ತಿತು ಲಂಕೆಯ ಸೂರೆಗೈಯ್ಯುತಲಿ
॥ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ॥

ವೆಗ್ಗಳವಾಯಿತು ರಾಮರ ದಂಡು
ಮುತ್ತಿತು ಲಂಕೆಯ ಕೋಟೆಯ ಕಂಡು
ಹೆಗ್ಗದ ಕಾಯ್ವರ ನುಗ್ಗು ಮಾಡುತಿರೆ
ಜಗ್ಗನೆ ಪೇಳ್ದರು ರಾವಣಗಂದು

ರಾವಣ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರ ಕೊಂದು
ಭಾವಶುದ್ಧದಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಬಾಳೆಂದು
ದೇವಿ ಸೀತೆಯನೊಡಗೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯದಿ
ದೇವ ಶ್ರೀ ರಾಮರು ರಾಜ್ಯವಾಳಿದರು
॥ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ॥

ಶಂಖದೈತ್ಯನ ಕೊಂದೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ
ಶಂಖಗಿರಿಯಲಿ ನಿಂದ ಹನುಮಂತರಾಯ
ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಹಯವದನನ ಕಟಾಕ್ಷದಿ
ಬಿಂಕದಿ ಪಡೆದೆಯೋ ಅಜನಪದವಿಯ
 ॥ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ॥

Eshtu Sahasavantha lyrics in English :

Eṣṭu Sāhasavanta Nīnē Balavanta
Diṭṭa Mūruti Bhaḷirē Bhaḷirē Hanumanta

Aṭṭuva Khaḷarede Meṭṭi Tuḷidu Tale
Kuṭṭi Ceṇḍāḍida Diṭṭa Nīnahudō

Rāmarappaṇeyinda Śaradhiya Dāṭi
Ā Mahā Laṅkeya Kaṇḍe Kirīṭi
Svāmiya Kāryava Prēmadi Naḍeside
Ī Mahiyoḷu Ninagārai Sāṭi

Dūradindasurana Puravane Nōḍi
Bharadi Śrīrāmara Smaraṇeya Māḍi
Hāride Haruṣadi Harisi Laṅkiṇiyanu
Vārijamukhiyanu Kaṇḍu Mātāḍi
॥eṣṭu Sāhasavanta॥

Rāmara Kṣēmava Ramaṇige Pēḷi
Tāmasa Māḍade Mudrike Nīḍi
Prēmadi Jānaki Kuruhanu Koḍalāga
Ā Mahāvanadoḷu Phalavanu Bēḍi

Kaṇṇige Priyavāda Haṇṇanu Koydu
Haṇṇina Nevadali Asurara Hoydu
Paṇṇapaṇṇane Hāri Negenegedāḍuta
Baṇṇisi Asurara Balavanu Muridu
॥eṣṭu Sāhasavanta॥

Śr̥ṅgāra Vanadoḷage Idda Rakkasara
Aṅgavanaḷiside Atiraṇaśūra
Nuṅgi Astragaḷa Akṣaya Kuvarana
Bhaṅgisi Bisuṭeyō Banda Rakkasara

Dūru Pēḷidarellā Rāvaṇanoḍane
Cīruta Karesida Indrajituvane
Cōrakapiya Nī Hiḍitahudennuta
Śūrara Kaḷuhida Nijasutanoḍane
॥eṣṭu Sāhasavanta॥

Piḍidanu Indrajitu Kaḍu Kōpadinda
Heḍemuri Kaṭṭida Brahmāstradinda
Guḍuguḍuguṭṭuta Kiḍikiḍiyāguta
Naḍedanu Laṅkeya Oḍeyaniddeḍege

Kaṇḍanu Rāvaṇanuddaṇḍakapiyanu
Maṇḍeya Tūguta Mātāḍisidanu
Bhaṇḍu Māḍade Biḍenōḍu Kapiyane
Gaṇḍugaliyu Durudurisi Nōḍidanu
॥eṣṭu Sāhasavanta॥

Chalavyākō Ninagiṣṭu Elavō Koḍagane
Neleyāvudu Hēḷō Ninnoḍeyanesarannu
Balavanta Rāmara Baṇṭa Bandihenō
Halavu Mātyākō Hanumanu Nānē

Baḍa Rāvaṇane Ninna Baḍidu Hākuvenō
Oḍeyanappaṇeyilla Endu Tāḷidenō
Huḍiyēḷisuvenō Khūḷa Rakkasarane
Toḍevenō Ninna Paṇeya Akṣarava
॥eṣṭu Sāhasavanta॥

Ninnantha Dūtaru Rāmana Baḷiyoḷu
Inneṣṭu Mandi Uṇṭu Hēḷō Nī Tvariya
Nannantha Dūtaru Ninnantha Prētaru
Innūru Munnūru Kōṭi Kēḷariyā

Kaḍu Kōpadindali Khūḷa Rāvaṇanu
Suḍirenda Bālava Sutti Vasanava
Oḍeyana Mātige Taḍebaḍe Illade
Oḍane Muṭṭidaru Gaḍimaneyavaru
॥eṣṭu Sāhasavanta॥

Tandaru Vasanava Taṇḍataṇḍadali
Ondondu Mūṭe Embhattu Kōṭiyalli
Candadi Haraḷina Tailadoḷaddisi
Ninda Hanumanu Bālava Beḷesuta

Śālu Sakalātiyu Sāladeyiralu
Bālēra Vastrava Seḷedu Tārenalu
Bālava Nillise Beṅkiyaniḍutali
Kālamr̥tyuva Keṇakidaralli
॥eṣṭu Sāhasavanta॥

Kuṇikuṇidāḍuta  Kūgi Bobbiḍuta
Iṇukinōḍuta Asuraranaṇakisuta
Jhaṇajhaṇajhaṇarene Bālada Gaṇṭeyu
Manadi Śrī Rāmara Pādava Neneyuta

Maṅgaḷaṁ Śrī Rāmacandra Mūrutige
Maṅgaḷaṁ Sītādēvi Caraṇaṅgaḷige
Maṅgaḷavenuta Laṅkeyasuṭṭu
Laṅghisi Asurana Gaḍdake Hiḍida
॥eṣṭu Sāhasavanta॥

Hottitu Asurana Gaḍḍa Mīsegaḷu
Suttitu Hoge Brahmāṇḍa Kōṭiyoḷu
Cittadi Rāmaru Kōpisuvaru Endu
Citradi Naḍedanu Arasaniddeḍege

Sīteya Kṣēmava Rāmarig’hēḷi
Prītiyiṁ Koṭṭa Kuruha Karadalli
Sētuve Kaṭṭi Caturaṅga Balasaha
Muttitu Laṅkeya Sūregaiyyutali
॥eṣṭu Sāhasavanta॥

Veggaḷavāyitu Rāmara Daṇḍu
Muttitu Laṅkeya Kōṭeya Kaṇḍu
Heggada Kāyvara Nuggu Māḍutire
Jaggane Pēḷdaru Rāvaṇagandu

Rāvaṇa Modalāda Rākṣasara Kondu
Bhāvaśud’dhadali Vibhīṣaṇa Bāḷendu
Dēvi Sīteyanoḍagoṇḍu Ayōdhyadi
Dēva Śrī Rāmaru Rājyavāḷidaru
॥eṣṭu Sāhasavanta॥

Śaṅkhadaityana Konde Śaraṇu Śaraṇayya
Śaṅkhagiriyali Ninda Hanumantarāya
Paṅkajākṣa Hayavadanana Kaṭākṣadi
Biṅkadi Paḍedeyō Ajanapadaviya
 ॥eṣṭu Sāhasavanta॥

Eshtu Sahasavantha track info :

  • Album Name: Shri Ramanjaneya
  • Song: Eshtu Sahasavantha
  • Singer: Dr. Vidyabhushana
  • Music: Thirumale Srinivas
  • Lyricst:Shri Vadiraajaru
  • Record Label: AANANDA AUDIO VIDEO

Eshtu Sahasavantha Music video :

Spread the love

Leave a Comment