Guru Paduka Stotram Lyrics – Kannada devotional songs

Check out Guru Paduka Stotram ( ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಾದುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ) Jagadguru Adi Shankaracharya Kannada devotional songs lyrics in kannada and English.

Guru Paduka Stotram lyrics in kannada and English :

Guru Paduka Stotram lyrics in Kannada :

॥ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಾದುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅನಂತಸಂಸಾರಸಮುದ್ರತಾರ-
ನೌಕಾಯಿತಾಭ್ಯಾಂ ಗುರುಭಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಂ |
ವೈರಾಗ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಪೂಜನಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ || ೧ ||

ಕವಿತ್ವವಾರಾಶಿನಿಶಾಕರಾಭ್ಯಾಂ
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಾವಾಂಬುದಮಾಲಿಕಾಭ್ಯಾಮ್ |
ದೂರೀಕೃತಾನಮ್ರವಿಪತ್ತಿತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ || ೨ ||

ನತಾ ಯಯೋಃ ಶ್ರೀಪತಿತಾಂ ಸಮೀಯುಃ
ಕದಾಚಿದಪ್ಯಾಶು ದರಿದ್ರವರ್ಯಾಃ |
ಮೂಕಾಶ್ಚ ವಾಚಸ್ಪತಿತಾಂ ಹಿ ತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ || ೩ ||

ನಾಲೀಕನೀಕಾಶಪದಾಹೃತಾಭ್ಯಾಂ
ನಾನಾವಿಮೋಹಾದಿನಿವಾರಿಕಾಭ್ಯಾಮ್ |
ನಮಜ್ಜನಾಭೀಷ್ಟತತಿಪ್ರದಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ || ೪ ||

ನೃಪಾಲಿಮೌಲಿವ್ರಜರತ್ನಕಾಂತಿ-
ಸರಿದ್ವಿರಾಜಜ್ಝಷಕನ್ಯಕಾಭ್ಯಾಮ್ |
ನೃಪತ್ವದಾಭ್ಯಾಂ ನತಲೋಕಪಂಕ್ತೇಃ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ || ೫ ||

ಪಾಪಾಂಧಕಾರಾರ್ಕಪರಂಪರಾಭ್ಯಾಂ
ತಾಪತ್ರಯಾಹೀಂದ್ರಖಗೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಜಾಡ್ಯಾಬ್ಧಿಸಂಶೋಷಣವಾಡವಾಭ್ಯಾಮ್
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ || ೬ ||

ಶಮಾದಿಷಟ್ಕಪ್ರದವೈಭವಾಭ್ಯಾಂ
ಸಮಾಧಿದಾನವ್ರತದೀಕ್ಷಿತಾಭ್ಯಾಮ್ |
ರಮಾಧವಾಂಘ್ರಿಸ್ಥಿರಭಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ || ೭ ||

ಸ್ವಾರ್ಚಾಪರಾಣಾಮಖಿಲೇಷ್ಟದಾಭ್ಯಾಂ
ಸ್ವಾಹಾಸಹಾಯಾಕ್ಷಧುರಂಧರಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಸ್ವಾನ್ತಾಚ್ಛಭಾವಪ್ರದಪೂಜನಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ || ೮ ||

ಕಾಮಾದಿಸರ್ಪವ್ರಜಗಾರುಡಾಭ್ಯಾಂ
ವಿವೇಕವೈರಾಗ್ಯನಿಧಿಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ |
ಬೋಧಪ್ರದಾಭ್ಯಾಂ ದ್ರುತಮೋಕ್ಷದಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಮ್ || ೯ ||

Guru Paduka Stotram lyrics in English :

Anantha samsara samudhra thara
naukayithabhyam guru bhakthithabhyam,
Vairagya samrajyadha poojanabhyam,
namo nama sri guru padukabhyam. ||1||

Kavithva varahsini sagarabhyam,
dourbhagya davambudha malikabhyam,
Dhoorikrutha namra vipathithabhyam,
namo nama sri guru padukabhyam.||2||

Natha yayo sripatitam samiyu
kadachidapyashu daridra varya,
Mookascha vachaspathitham hi thabhyam,
namo nama sri guru padukabhyam. ||3||

Naleeka neekasa pada hrithabhyam,
nana vimohadhi nivarikabyam,
Nama janabheeshtathathi pradhabhyam
namo nama sri guru padukabhyam.||4||

Nrupali mouleebraja rathna kanthi
saridvi raja jjashakanyakabhyam,
Nrupadvadhabhyam nathaloka pankhthe,
namo nama sri guru padukabhyam.||5||

Papandhakara arka paramparabhyam,
thapathryaheendra khageswarabhyam,
Jadyabdhi samsoshana vadawabhyam
namo nama sri guru padukabhyam. ||6||

Shamadhi shatka pradha vaibhavabhyam,
Samadhi dhana vratha deeksithabhyam,
Ramadhavangri sthira bhakthidabhyam,
namo nama sri guru padukabhyam. ||7||

Swarchaparana makhileshtathabhyam,
swaha sahayaksha durndarabhyam,
Swanthacha bhava pradha poojanabhyam,
namo nama sri guru padukabhyam. ||8||

Kaamadhi sarpa vraja garudabhyam,
viveka vairagya nidhi pradhabhyam,
Bhodha pradhabhyam drutha mokshathabhyam,
namo nama sri guru padukabhyam ||9||

Ithi Sri Guru Paduka Stotram ||

Guru Paduka Stotram track info :

Guru Paduka Stotram Music video :

Check out More Adi Shankaracharya Kannada devotional song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment