Hanuman Chalisa Lyrics – Kannada devotional songs

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada :

॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ॥
   ॐ
॥ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ ॥

॥ ದೋಹಾ ॥
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರನ ಸರೋಜ ರಜ, ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ।
ಬರನಊ ರಘುಬರ ಬಿಮಲ ಜಸು, ಜೋ ದಾಯಕು ಫಲ ಚಾರಿ ॥
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿ ಕೇ, ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ ।
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ, ಹರಹು ಕಲ್ರೇಶ ವಿಕಾರ ॥

॥ ಚೌಪಾಈ ॥
ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ ।
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ॥
ರಾಮ ದೂತ ಅತೋಲಿತ ಬಲ ಧಾಮಾ ।
 ಅಂಜನೀ ಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ ನಾಮಾ ॥
ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ ।
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ॥
ಕಂಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ ಸುಬೇಸಾ ।
 ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸಾ ॥
ಹಾಥ ಬಜ್ರ ಔ ಗದಾ ಬಿರಾಜೇ ।
ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇಊ ಸಾಜೇ ॥
ಸಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ ।
 ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ಬಂದನ ॥

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ ।
 ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಆತುರ ॥
ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ ।
 ರಾಮ ಲಖಣ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ॥
ಸೂಕ್ಷ್ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ ।
 ಬಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ ॥
ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ ।
 ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ॥
ಲಾಯ ಸಜಿವನ ಲಖಣ ಜಿಯಾಯೇ ।
ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ ಹರಸಿ ಉರ ಲಾಯೇ ॥
ರಘುಪತಿ ಕೀಂಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಈ ।
 ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಈ ॥
ಸಹಸ ಬದನ ತುಮ್ಹರೋ ಜಸ ಗಾವೈ ।
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ॥

ಸಹಸಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನಿಸಾ ।
ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ ॥
ಜಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾ ತೇ ।
 ಕಬಿ ಕೋಬಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾ ತೇ ॥
ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀಂಹಾ ।
 ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀಂಹಾ ॥
ತುಮ್ಹರೇ ಮಂತ್ರ ಬಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ ।
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ॥
ಜುಗ ಸಹಸ್ತ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನು ।
ಲೀಲ್ಯೋ ತಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನು ॥
ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀಂ ।
 ಜಲಧಿಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀಂ ॥

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ ।
 ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ॥
ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।
 ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ॥
ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಸರನಾ ।
 ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ ॥
ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೌ ಆಪೈ ।
ತೀನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ ॥
ಭೂತ ಪಿಸಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ ।
 ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ॥
ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।
 ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬೀರಾ ॥
ಸಂಕಟ ತೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ ।
 ಮನ ಕ್ರಮ ಬಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ॥

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಶ್ವೀ ರಾಜಾ ।
 ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ॥
ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಈ ಲಾವೈ ।
 ಸೋಈ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ॥
ಚಾರೋ ಜುಗ ಪರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ ।
 ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ॥
ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ ।
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ ॥
ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನೌ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ ।
ಅಸ ಬರ ದೀಂಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ॥
ರಾಮ ರಸಾಯಣ ತುಮ್ಹರೇ ಪಾಸಾ ।
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ಪಾಸಾ ॥

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ ।
ಜನಮ ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ॥
ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುಬರ ಪುರ ಜಾಈ ।
ಜಹಾ ಜನಮ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಕಹಾಈ ॥
ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಈ ।
 ಹನುಮತ ಸೇಈ ಸರ್ಬ ಸುಖ ಕರಈ ॥
ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ ।
 ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮ್ತ ಬಲಬೀರಾ ॥
ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಈ ।
ಕೃಪಾ ಕರೌ ಗುರೂದೇವ ಕೀ ನಾಈ ॥
ಜೋ ಸತ ಬಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಈ ।
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಈ ॥

ಜೋ ಯಹ ಪಢೈ ಹನುಮಾನ ಚಲೀಸಾ ।
 ಹೋಯ ಸಿದ್ಧ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ ॥
ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ ।
 ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಂಹ ಡೇರಾ ॥

॥ ದೋಹಾ ॥
ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರನ, ಮಂಗಲ ಮೂರತ ರೂಪ ।
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ, ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ ॥
॥ ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೀ ಜಯ ॥

Hanuman Chalisa Lyrics in English :

Jai Shri Ram
Jai Shri Hanumate Namah!
Doha

Sree Gurucharan Sarojaraj
Nij Manu Mukur Sudhari
Baranao Rahuvara Bimala Jasu
Jo Dayaku Phala Chari
Budhi-hin Tanu Janikey
Sumiro Pavan Kumar
Bala Budhi Vidya Dehu Mohi
Harahu Kalesha Vikaar

Chaupai
 
Jai Hanuman Gyan Gun Sagar
Jai Kapish Tihun Lok Ujagar
Ram Doot Atulit Bal Dhama
Anjani-putra Pavan Sut Nama
Mahabir Bikram Bajrangi
Kumati Nivar Sumati Ke Sangi
Kanchan Varan Viraj Subesa
Kanan Kundal Kunchit Kesha

Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje
Kaandhe Moonj Janehu Saje
Sankar Suvan Kesri Nandan
Tej Prataap Maha Jag Vandan
Vidyavaan Guni Ati Chatur
Ram Kaj Karibe Ko Aatur
Prabu Charitra Sunibe Ko Rasiya
Ram Lakhan Sita Man Basiya

Sukshma Roop Dhari Siyahi Dikhava
Vikat Roop Dhari Lank Jarava
Bhima Roop Dhari Asur Sanghare
Ramachandra Ji Ke Kaj Sanvare
Laye Sanjivani Lakhan Jiyaye
Shri Raghubeer Harashi Ur Laye
Raghupati Kinhi Bahut Badai
Tum Mam Priye Bharat Hi Sam Bhai
Sahas Badan Tumharo Yash Gaave
Asa Kahi Shripati Kanth Lagaave

Sanka Dik Brahmadi Muneesa
Narad-sarad Sahit Aheesa
Yam Kuber Digpaal Jahan Te
Kavi Kovid Kahi Sake Kahan Te
Tum Upkar Sugreevahin Keenha
Ram Milaye Rajpad Deenha
Tumharo Mantra Vibheeshan Maana

Lankeshwar Bhaye Sub Jag Jana
Yug Sahastra Jojan Par Bhanu
Leelyo Tahi Madhur Phal Janu
Prabhu Mudrika Meli Mukh Mahee
Jaladhi Langhi Gaye Achraj Nahee
Durgaam Kaj Jagath Ke Jete
Sugam Anugraha Tumhre Tete
Ram Dwaare Tum Rakhvare

Hoth Na Agya Binu Paisare
Sub Sukh Lahae Tumhari Sar Na
Tum Rakshak Kahu Ko Dar Naa
Aapan Tej Samharo Aapai
Teenhon Lok Hank Te Kanpe
Bhoot Pishach Nikat Nahin Aave
Mahavir Jab Naam Sunavae

Nase Rog Harae Sab Peera
Japat Nirantar Hanumant Beera
Sankat Se Hanuman Chudavae
Man Karam Vachan Dyan Jo Lavai
Sab Par Ram Tapasvee Raja
Tin Ke Kaj Sakal Tum Saja
Aur Manorath Jo Koi Lavai

Sohi Amit Jeevan Phal Pavai
Charon Yug Partap Tumhara
Hai Parsidh Jagat Ujiyara
Sadhu Sant Ke Tum Rakhware
Asur Nikandan Ram Dulhare
Ashta-sidhi Nav Nidhi Ke Dhata
As-var Deen Janki Mata

Ram Rasayan Tumhare Pasa
Sada Raho Raghupati Ke Dasa
Tumhare Bhajan Ram Ko Pavai
Janam-janam Ke Dukh Bisraavai
Anth-kaal Raghuvir Pur Jayee
Jahan Janam Hari-bakht Kahayee
Aur Devta Chit Na Dharehi
Hanumanth Se Hi Sarve Sukh Karehi
Sankat Kate-mite Sab Peera

Jo Sumirai Hanumat Balbeera
Jai Jai Jai Hanuman Gosahin
Kripa Karahu Gurudev Ki Nyahin
Jo Sat Bar Path Kare Kohi
Chutehi Bandhi Maha Sukh Hohi
Jo Yah Padhe Hanuman Chalisa
Hoye Siddhi Sakhi Gaurisa
Tulsidas Sada Hari Chera
Keejai Nath Hridaye Mein Dera

Doha

Pavan Tanay Sankat Harana
Mangala Murati Roop
Ram Lakhana Sita Sahita
Hriday Basahu Soor Bhoop

Hanuman Chalisa track info :

Hanuman Chalisa Music Video :

Hanuman Chalisa queries solved :
  1. Hanuman Chalisa benefits in Kannada
  2. karya siddhi hanuman Chalisa (Kannada lyrics)
  3. Hanuman Chalisa in Kannada and English
  4. Hanuman Chalisa Kannada fast
  5. Hanuman Chalisa in English
  6. Hanuman Mantra in Kannada
  7. Explanation of Hanuman Chalisa in Kannada
  8. Hanuman Ashtottara in Kannada
  9. Check out more Kannada devotional song in spiderlyrics.com
Spread the love

Leave a Comment