Raja Ninnane lyrics – Indra

Raja Ninnane lyrics - Indra

Raja Ninnane lyrics in Kannada : ರಾಜಾ ನಿನ್ನಾಣೆ ರಾಜಾ ನಿನ್ನಾಣೆನಾನು ನಿಂಗೇನೆ ನೀನು ನಂಗೇನೆತಾಂಗಾಳಿ ಆಣೆ ಆಣೆ ಮೇಲಾಣೆಈ ಬಾಳಲಿ ಬೆಳಕಾದೆನನ್ನಾಣೆ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಓ ಜಾಣೆನೀ ನನಗಾಗಿ ವರವಾದೇಓ ರಾಜಾ ನಿನ್ನಾಣೆ ರಾಜಾ ನಿನ್ನಾಣೆನಾನು ನಿಂಗೇನೆ ನೀನು ನಂಗೇನೆ ಮೋಡಕೆ ಆಕಾಶನೇ ಆಧಾರ ಬಾಳಿನ ಬಿದಿಗೆ ನೀನೆ ಆಧಾರನೀರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲ ಆಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಗೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ಧೀರ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪರೂಪ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ್ಲಪ ಎಲ್ಲಾವ ಮೀರಿನಿಲ್ಲೋ ದೈವ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಾ … Read more

Abhi Abhi lyrics – Bhupathi

Abhi Abhi lyrics - Bhupathi

Abhi Abhi lyrics in English : abhi abhi abhibibi abhi abhi abhibibibe happy re no bp re smilanda hadu sasapadanisaidu tototodina nasha, ningagi balona maganeen hinte neyi jagabhama bhama satya bhama, nachya beda nachu bama karina madona balena bisitaresugona nagona serena annutarehinda hinda bidutare kadutareanuratiurige manmathapreeti madorage yella panditananu mememenake nattananu uuurwashi fanta bhama bhama satya … Read more

Onde Ondu Saari lyrics – Mungaru Male

Onde Ondu Saari lyrics - Mungaru Male

Onde Ondu Saari lyrics in kannada: ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಾರೆಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರೀ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಾರೆಕಣ್ಣ ತುಂಬಾ ನಿನ್ನನು ನಾ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿಯೇನುನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನನು ನಾ ಕಂಡು ಕೊಂಡೆನುನೀ ಯಾರೋ ಕಾಣೆನು ನನ್ ಒಳ್ಳ ನೀನುಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಾರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಎದುರಿದ್ದುಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಎದುರಿದ್ದುನನ್ನ ಈ ಬಾಳನು ನೀ ಸಿಂಗರಿಸಿದೆನನ್ನ ಮೈಮನಸನು ನೀ ಆವರಿಸಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರೀ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಾರೆಕಣ್ಣ ತುಂಬಾ ನಿನ್ನನು ನಾ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿಯೇನುನಿನ್ನಿಂದ … Read more