Mudakaratha Modakam Lyrics – Kannada Devotional Song

Mudakaratha Modakam lyrics in Kannada :

ಮುದಾ ಕರಾತ್ತ ಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ
ಕಳಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕ ರಕ್ಷಕಮ್ |
ಅನಾಯಕೈಕ ನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇಭ ದೈತ್ಯಕಂ
ನತಾಶುಭಾಶು ನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಮ್ ‖ 1 ‖

ನತೇತರಾತಿ ಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕ ಭಾಸ್ವರಂ
ನಮತ್ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜರಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಢರಮ್ |
ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ
ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಮ್ ‖ 2 ‖

ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತ ದೈತ್ಯ ಕುಂಜರಂ
ದರೇತರೋದರಂ ವರಂ ವರೇಭ ವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಮ್ |
ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ
ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಮ್ ‖ 3 ‖

ಅಕಿಂಚನಾರ್ತಿ ಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿ ಭಾಜನಂ
ಪುರಾರಿ ಪೂರ್ವ ನಂದನಂ ಸುರಾರಿ ಗರ್ವ ಚರ್ವಣಮ್ |
ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶ ಭೀಷಣಂ ಧನಂಜಯಾದಿ ಭೂಷಣಂ
ಕಪೋಲ ದಾನವಾರಣಂ ಭಜೇ ಪುರಾಣ ವಾರಣಮ್ ‖ 4 ‖

ನಿತಾಂತ ಕಾಂತಿ ದಂತ ಕಾಂತಿ ಮಂತ ಕಾಂತಿ ಕಾತ್ಮಜಮ್
ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಮಂತ ಹೀನ ಮಂತರಾಯ ಕೃಂತನಮ್ |
ಹೃದಂತರೇ ನಿರಂತರಂ ವಸಂತಮೇವ ಯೋಗಿನಾಂ
ತಮೇಕದಂತಮೇವ ತಂ ವಿಚಿಂತಯಾಮಿ ಸಂತತಮ್ ‖ 5 ‖

ಮಹಾಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಮಾದರೇಣ ಯೋಽನ್ವಹಂ
ಪ್ರಜಲ್ಪತಿ ಪ್ರಭಾತಕೇ ಹೃದಿ ಸ್ಮರನ್ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ |
ಅರೋಗತಾಮದೋಷತಾಂ ಸುಸಾಹಿತೀಂ ಸುಪುತ್ರತಾಂ
ಸಮಾಹಿತಾಯು ರಷ್ಟಭೂತಿ ಮಭ್ಯುಪೈತಿ ಸೋಽಚಿರಾತ್ ‖6||

Mudakaratha Modakam lyrics in English :

Mudakaratta modakam sadavimukti sadhakam
kaladharavatamsakam vilasilokaranjakam |
anayakaikanayakam vinashitebha daityakam
natashubhashunashakam namami tam vinayakam  ||1||

Natetarati bheekaram navoditarkabhasvara
Namatsurarinirjaram natadhikapaduddharam |
sureshwaram nidhishwaram gajeshwaram ganeshwaram
Maheshwaram tamashraye paratparam nirantaram   ||2||

Samasta loka shankaram nirasta daityakunjaram
Daretarodaram varam varebhavaktra maksharam |
Krupakaram kshamakaram mudaakaram yashaskaram
Manaskaram namaskrutam namaskaromi bhaaswaram  ||3||

Akinchanartimarjanam chirantanokti bhajanam
Puraripoorwanadanam surarigarwacharwanam |
Prapanchnashabheeshanam dhananjayadi bhushanam
Kapoladanavaranam bhaje puranavaranam  ||4||

Nitantakanti danta kanti mantakantakatmajam
Achintya rupamantaheenamantarayakrintanam |
Hridantare nirantaram vasantameva yoginam
Tamekadanta mevasam vichintayami santatam  ||5||

Mahaganeshapancharatna madarena yonva ham
Pragayati prabhatake hrudi smaran ganeshwaram |
Arogatamadoshatam susahitim suputratam
Samahitayurashtabhootimabhyupaiti sochirat  ||6||

Mudakaratha Modakam track info :

  • Song: Mudakaratha Modakam
  • Album/Movie: Idagunji Sri Mahaganapathi
  • Singer: Rajkumar
  • Music Director: B.V. Srinivas
  • Lyricist: Madhurapriya
  • Music Label: Lahari Music

Mudakaratha Modakam Music video :

Mudakaratha Modakam Lord ganesha kannada devotional song queries solved :
  1. Mudakaratha Modakam Lord Ganesha Kannada Devotional Song lyrics in Kannada and English
  2. Mudakaratha Modakam Song in Kannada
  3. Mudakaratha Modakam lyrics in Kannada
  4. Mudakaratha Modakam lyrics in English
  5. Check out more lord Ganesha Kannada devotional song lyrics at spiderlyrics.com
Spread the love

Leave a Comment