Om Mahaprana Deepam lyrics – Sri Manjunatha

Om Mahaprana Deepam lyrics in English : Om… maha-praana deepam… shivam… shivam.. Mahon[kaara roopam… shivam… shivam…Maha-surya chandhradhi nethram pavithramMaha-ghada thimiranthakam soura gathramMaha-kanthi beejham… maha-divya tejam…Bhavani sametham… bhaje manjunatham…Om… Om… Om….Namah shankaraycha… mayaskaraycha…Namashivaycha… shivtharaycha… Bhavaharayacha… Mahaprana deepam shivam shivamBhaje manju-natham shivam shivam Adhvaitha-bhaskaram… artha-naareeshwaram…Hrudhasha-hrudha-yangamam… Chathuru-dhadhi-sangamam…Pancha bhuthathmakam shat-shathru-naashakam…Saptha swareshwaram… Ashtasiddhishwaram…Navarasa manoharam.. Dasha-disha-su-vimalam… Eka-dasho-jwalam eka-nadheshwaram..Prasthuthiva shankaram… pranatha jana-kinkaram..Durjana-bayankaram… … Read more