Yaaru Yaaru lyrics – Hatavadi

Yaaru Yaaru lyrics in Kannada and English :

Yaaru Yaaru lyrics in Kannada :

ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು
ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು
ನೂರು ನೂರು ನೂರು ನೂರು
ಬದಕೋ ದಾರಿ ನೂರು ನೂರು

ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು
ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು
ನೂರು ನೂರು ನೂರು ನೂರು
ಬದಕೋ ದಾರಿ ನೂರು ನೂರು

ಬೆಳೆಯೊನೆಂದು ಸೋಲೊದಿಲ್ಲ
ಕಲಿತೋನೆಂದು ಬಾಗೋದಿಲ್ಲ
ತುಳಿಯೊನೆಂದು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ
ಯಾರಣ್ಯರು ಬೆಳೆಸೋದಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ  ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಲ್ಲ
ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ
ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮೊದಲ ?
ದೇವರಿಗಿಂತ ನಾವೇ ಮೊದಲ ?

ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು
ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯಾರು
ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾರು
ಗುರುವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಲಿತೋರುಂಟು
ನಂಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋದುಂಟು
ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು
ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರು
ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು

ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು
ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು
ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು
ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು
ನೂರು ನೂರು ನೂರು ನೂರು
ಬದಕೋ ದಾರಿ ನೂರು ನೂರು

ಭಾಷೆ ಮೊದಲ? ಪ್ರಾಸ ಮೊದಲ?
ದೇಶ ಮೊದಲ? ದ್ವೇಷ ಮೊದಲ?
ಜಾತಿ ಮೊದಲ? ನೀತಿ ಮೊದಲ?
ಮೌನ ಮೊದಲ? ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಾತು ಮೊದಲ?
ನಾದ ಮೊದಲ? ಭಾವ ಮೊದಲ?
ವೇದ ಮೊದಲ? ಗಾದೆ ಮೊದಲ?
ವೀಣೆ ಮೊದಲ? ಸ ರೀ ಗ ಮ ಸ್ವರ ಮೊದಲ?

ಜನನ ಮೊದಲ? ಮರಣ ಮೊದಲ?
ಮಿಡಿತ ಮೊದಲ? ತುಡಿತ ಮೊದಲ?
ತಾಯಿ ಹಾಲ ಹಾನಿಯೇ ಮೊದಲ?
ಮೋಡ ಸುರಿದ ಮಳೆಯೇ ಮೊದಲ?
ಹೂವ ಒಡಲ ಮಧುವೆ ಮೊದಲ?
ಜೇನ ಹನಿಯ ಸಿಹಿಯೇ ಮೊದಲ?
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರ ಪೈರೆ ಮೊದಲ?

ಸ್ವತ್ಛ ಗಾಳಿ ಉಸಿರೇ ಮೊದಲ?
ಬಿಜಾನಾ? ವ್ರಕ್ಷಣಾ?
ಕೋಳಿನಾ? ಮೊಟ್ಟೇನ?
ನಾನಾ ನೀನಾ?
ನೀನಾ ನಾನಾ?

ನೀ ಸ ಗ ರೀ
ಸ ನೀ ರೀ ಸ
ಪ ದ ನೀ ಸ
ಮ ಪ ನೀ ಸ
ಗ ಮ ದ ಪ
ರೀ ಗ ಪ ಮ
ಸ ರೀ ಮ ಗ
ನೀ ಸ ಗ ರೀ

ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು
ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು
ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು
ಯಾರಿಗ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಸೂರು
ನೂರು ನೂರು ನೂರು ನೂರು
ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋ ಮಂದಿ ನೂರು
ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗೆಲುವೇ ಇಲ್ಲ

ಸಾಧಿಸಿದವನಿಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ
ಸಾಗರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ
ಸಾಧಕರನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ
ಕನಸ ಕಾಣೋ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ
ಶ್ರಮದ ನೆರಳು ಸುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ
ತಿಳಿಯಬೇಕು ಗೆಲುವ ಗುಟ್ಟು
ಗೆದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೇವನ ಉಂಟು
ಸೋಲೂ ಗೆಲುವು

ನಲಿವು ಉಳಿವು
ಬಾಳು ನಿನ್ನ ದಾರೀಲಿ
ಲೋಕ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಸತ್ಯ ನಿನ್ನ ಎದುರಲ್ಲುಂಟು
ಬಿಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಗಂಟು
ನೋಡು ನೋಡು ನೋಡು
ನೋಡು ನೋಡು
ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ಜಗವ ನೋಡು
ಇದುವೇ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಹಾಡು

ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು
ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು
ಶೃಷ್ಠಿ ಮೊದಲ? ದೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲ?
ಹೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲ? ಗೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲ?
ಗೀತೆ ಮೊದಲ? ಗಾಥೆ ಮೊದಲ?

ತತ್ವ ಮೊದಲ? ತತ್ವ ಪದ ಹಾಡು ಮೊದಲ?
ತಾಳ ಮೊದಲ? ಮೇಳ ಮೊದಲ?
ಹಾಸ್ಯ ಮೊದಲ? ಲಾಸ್ಯ ಮೊದಲ?
ಜಾಣ ಮೊದಲ?
ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಮೊದಲ?
ಕವನ ಮೊದಲ? ಕವಿತೆ ಮೊದಲ?
ಬಣ್ಣ ಮೊದಲ? ಕುಂಚ ಮೊದಲ?
ಜೋಗಿ ಪದ ಹಾಡೇ ಮೊದಲ?

ಗೀಗಿ ಪದ ಗೀತೆ ಮೊದಲ?
ಕಂಚಿನ ಕಂಸಾಲೆ ಮೊದಲ?
ಡೊಳ್ಳಿನ ದೊಡ್ಡಾಟ ಮೊದಲ?
ಕೋಲಿನ ಕೋಲಾಟ ಮೊದಲ?
ಬಯಲಿನ ಬಯಲಾಟ ಮೊದಲ?
ಶ್ರದ್ಧೆನಾ? ಬುದ್ಧಿನಾ?
ವಿದ್ಯೇನ? ಬಯಕೆನಾ?

ನಾನಾ ನೀನಾ
ನೀನಾ ನಾನಾ

ನೀ ಸ ಗ ರೀ ಸ ನೀ
ಸ ನೀ ರೀ ಸ ನೀ ದ
ಸ ನೀ ದ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ದ
ನೀ ದ ಪ ಮ
ಗ ರೀ ಸ ನೀ ದ ನೀ

ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು
ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾರು

Yaaru Yaaru lyrics in English :

Yaaru yaaru yaaru yaaru
Yaarigaagi illa yaaru
Nooru nooru nooru nooru
Badako daari nooru nooru

Yaaru yaaru yaaru yaaru
Yaarigaagi illa yaaru
Nooru nooru nooru nooru
Badako daari nooru nooru

Beleyonendu solodilla
kalitonendu bagodilla
Tuliyonendu uliyodilla
Yaaranyaru belesodilla
Ella gottu annorilla
Yaaru illi modalenalla
Bhoomi mele devaru modala ?
Devariginta naave modala ?

Yaaru yaaru yaaru
Yaarigaagi yaaru
Yaarigilla yaaru
Guruve illade kalitoruntu
Nante illade badukoduntu
Yaaru Yaaru Yaaru Yaaru Yaaru
Yaarigaagi alla yaaru
Yaarigaagi illa yaaru

Yaaru Yaaru Yaaru Yaaru
Yaaru Yaaru Yaaru Yaaru
Yaaru yaaru yaaru yaaru
Yaarigaagi illa yaaru
Nooru nooru nooru nooru
Badako daari nooru nooru

Bhashe modala? praasa modala?
Desha modala? dwesha modala?
Jaati modala? niti modala?
Mouna modala ? muttinanta maatu modala?
Naada modala? bhaava modala?
Veeda modala? gaade modala?

Vinhe modala? sa ri ga ma swara modala?
Janana modala? marana modala?
Midita modala? tudita modala?
Taayi haala hanye modala?
Moda surida maleye modala?
Hoova odala madhuve modala?

Jena haniya sihiye modala?
Haccha hasira paire modala?
Swatcha gaali usire modala?
Bijaanaa? vrakshanaa?
Kolinaa? mottena?
Naana neena?
Neena naana?

Ni sa ga ri
Sa ni ri sa
Pa da ni sa
Ma pa ni sa
Ga ma da pa
Ri ga pa ma
Sa ri ma ga
Ni sa ga ri

Yaaru Yaaru Yaaru Yaaru
Yaaru Yaaru Yaaru Yaaru
Yaaru Yaaru Yaaru Yaaru
Yaarigyaaru alla suru
Nooru nooru nooru nooru
Buddhi helo mandi nooru

Sadhane illade geluve illa
Saadhisidavanige saave illa
Saagara vidyege koneye illa
Sadhakarannu mareyodilla
Kanasa kaano kanninalli
Shramada neralu suliyodilla
Tiliyabeku geluva guttu
Geddare illi jevana untu

Solo geluvu
Nalivu ulivu
Baalu ninna daarili
Loka ninna kaiyalli
Satya ninna eduralluntu
Bicchu ninna Buddhi gantu
Nodu nodu nodu
Nodu nodu

Kanna teredu jagava nodu
Iduve nityada badukina haadu
Haadu haadu haadu haadu
Haadu haadu haadu haadu

Shrushti modala? drusti modala?
Hejje modala? Gejje modala?
Geethe modala? Gaathe modala?
Tatva modala? Tatva pada haadu modala?
Taala modala? meela modala?
Haasya modala? laasya modala?
Janha modala?

Janapada haadu modala?
Kavana modala? kavite modala?
Banna modala? kuncha modala?
Joogi pada haade modala?
Gigi pada geete modala?
Kanchina kamsale modala?

Dollina doddata modala?
Kolina kolata modala?
Bayalina bayalaata modala?
Shraddhenaa? buddinaa?
Vidyena? bayakena?

Naana neena
Neena naana

Ni sa ga ri sa ni
Sa ni ri sa ni da
Sa ni da pa ma da pa ma
Da
Ni da pa ma
Ga ri sa ni da ni

Yaaru Yaaru Yaaru Yaaru
Yaaru Yaaru Yaaru Yaaru

Yaaru Yaaru track info :

Yaaru Yaaru Music video :

Check out More Hatavadi Kannada movie song lyrics at spiderlyrics.com

Spread the love

Leave a Comment